dijous, 14 de maig de 2015

Que és el pH?

El pH és una mesura quantitativa de l'acidesa o basicitat d'una dissolució, que és donada per l'activitat dels cations hidroni, H3O+, en dissolució. El pH, en les dissolucions aquoses, té una escala del 0 al 14, a la qual el 7 s'anomena pH neutre. Els nombres per sota de 7 indiquen acidesa (com mes petit el nombre, més acidesa), i els majors de 7 indiquen basicitat (com més gran el nombre, més basic és). Els exemples més cuotidians de substàncies amb pH baix (acides) són el suc de llimona, el vinagre o el suc gàstric. Com a exemples de pH alt (bàsiques), els sabons, les dissolucions d'amoníac que s'utilitzen en la neteja i el lleixiu.

ghrt
Les begudes de cola són àcides, tenen un pH= 2,37-2,81

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada